RSS

เปิดบัญชีมหาดไทยแต่งตั้ง 239 นายอำเภอ

30 ก.ย.

มหาดไทยเซ็นคำสั่งเลื่อนนายอำเภอ 8 เป็นนายอำเภอ 9 รวมทั้งสิ้น 239 ตำแหน่ง หลัง กพ.อนุมัติยกระดับอำเภอให้ใหญ่ขึ้น …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา นายพระนาย สุวรรณรัฐ ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบัญชีเสนอแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง หรือนายอำเภอ 9 รวมทั้งสิ้น 239 ตำแหน่ง โดยในจำนวนนี้มีอยู่ 234 ตำแหน่ง ที่เป็นการเลื่อนจากนายอำเภอ 8 ขึ้นเป็นนายอำเภอ 9 ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลังมีการยกระดับอำเภอให้ใหญ่ขึ้น ทำให้มีหัวหน้าหน่วยงานถูกยกระดับตำแหน่งจากนายอำเภอ 8 ขึ้นเป็นนายอำเภอ 9 ประกอบด้วย

 • นายเสริม อุ่นชู นอภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็น “นอภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี”
 • นายธวัช ศิริวัธนนุกูล นอภ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เป็น “นอภ.นาแก จ.นครพนม”
 • นายสานิต เขมวัฒนา นอภ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็น “นอภ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์”
 • นายกนกพล ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล นอภ.พังโคน จ.สกลนคร เป็น “นอภ.พังโคน จ.สกลนคร”
 • นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นอภ.ควนโดน จ.สตูล เป็น “นอภ.หนองจิก จ.ปัตตานี”
 • นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา นอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น “นอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง”
 • นายชาญชัย บุญเสนอ นอภ.กุดจับ จ.อุดรธานี เป็น “นอภ.กุดจับ จ.อุดรธานี”
 • นายประกาศิต มหาสิงห์ นอภ.พร้าว รักษาการในตำแหน่ง นอภ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.ฝาง จ.เชียงใหม่”
 • นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่”
 • นายพินิจ บุญวรรณ นอภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น “นอภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ”
 • นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ นอภ.นาทวี จ.สงขลา เป็น “นอภ.นาทวี จ.สงขลา”
 • นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูรชัย นอภ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็น “นอภ.ปง จ.พะเยา”
 • นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ผอ.กองการเจ้าหน้ารักษาการในตำแหน่ง นอภ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เป็น “นอภ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท”
 • นายบุญไทย กาฬศิริ นอภ.รามัน จ.ยะลา เป็น “นอภ.รามัน จ.ยะล”
 • นายทินกร มุสิกวัตร นอภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช”
 • นายธวัชชัย วิสมล นอภ.ละแม จ.ชุมพร เป็น “นอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์”
 • นายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นอภ.คุระบุรี จ.พังงา เป็น “นอภ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา”
 • นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นอภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็น “นอภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี”
 • นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นอภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็น “นอภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา”
 • นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นอภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น “นอภ.จักราช จ.นครราชสีมา”
 • นายศุภกิจ จตุรพิตร นอภ.ตะโหมด จ.พัทลุง เป็น “นอภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี”
 • นายชัชวาลย์ ศิริพันธ์ นอภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น “นอภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด”
 • นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์ นอภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์”
 • นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นอภ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เป็น “นอภ.วานรนิวาส จ.สกลนคร”
 • นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นอภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น “นอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา”
 • นายจำลอง ไกรดิษฐ์ นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น “นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา”
 • นายประมณฑ์ สุจริต นอภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็น “นอภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี”
 • นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นอภ.นาทม จ.นครพนม เป็น “นอภ.บรบือ จ.มหาสารคาม”
 • นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร นอภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็น “นอภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด”
 • นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นอภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว”
 • นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ นอภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น “นอภ.เทพา จ.สงขลา”
 • นายไพศาล บุญล้อม นอภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช”
 • นายบุญยัง เรือนกูล นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็น “นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย”
 • นายประวิทย์ ประวัติเมือง นอภ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เป็น “นอภ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์”
 • นายศิริพงศ์ ประทุมรัตน์ นอภ. แหลมงอบ จ.ตราด เป็น “นอภ.เขาสมิง จ.ตราด”
 • นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นอภ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี”
 • นายวีรพล บูรณะพานิช นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็น “นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”
 • นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ นอภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็น “นอภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี”
 • นายยุทธนา พันธุ์ศรีรวิลาส นอภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็น “นอภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท”
 • นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นอภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ”
 • นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นอภ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็น “นอภ.บันนังสตา จ.ยะลา”
 • นายนิวัฒน์ เรืองเดช นอภ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เป็น “นอภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ”
 • นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นอภ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็น “นอภ.สูงเม่น จ.แพร่”
 • นายชาติชาย เพชระบูรณิน นอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็น “นอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์”
 • นายเรวัต อัมพวานนท์ นอภ.แพงแสน จ.นครปฐม เป็น “นอภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม”
 • นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ นอภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว”
 • นายขจรชัย วัฒนาประยูร นอภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์ นอภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็น “นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคา”
 • นายศรัณย์ จันทร์ดี นอภ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็น “นอภ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี”
 • นายปิยะศักดิ์ คำสีลา นอภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็น “นอภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู”
 • นายพจน์ รักความสุข นอภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็น “นอภ.นายายอาม จ.จันทบุรี”
 • นายจำนัล เหมือนคำ นอภ.ไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น “นอภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส”
 • นายนพดล ชินะจิตร นอภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายสิทธิพร สำลีรัตน์ นอภ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็น “นอภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี”
 • นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นอภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี”
 • นายเชิดชาย พิบูลย์วุฒิกุล นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็น “นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย”
 • นายนิพนธ์ อินทรสกุล นอภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น “นอภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี”
 • นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ นอภ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น “นอภ.ปัว จ.น่าน”
 • นายวรทัศน์ วานิช อังกูร นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น “นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอ”
 • นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นอภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี”
 • นายเดชา ใจยะ นอภ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เป็น “นอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร”
 • นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นอภ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น “นอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด”
 • นายวิฑูรย์ ปิลาวงษ์ นอภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ นอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ”
 • นายวิชัย นิมิตรมงคล นอภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • นายสมชัย รุ่งสาคร นอภ.สบปราบ จ.ลำปาง เป็น “นอภ.งาว จ.ลำปาง”
 • นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ นอภ.สำทับ จ.กระบี่ เป็น “นอภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง”
 • นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่”
 • นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ นอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง นอภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็น “นอภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี”
 • นายพิษณุ เสนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมการปกครอง เป็น “นอภ.บางกรวย จ.นนทบุรี”
 • นายจำเริญ สวนทอง นอภ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ”
 • นายมงคล คำเพราะ นอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ”
 • นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นอภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี”
 • นายนิยม ดวงส้ม นอภ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี”
 • นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นอภ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เป็น “นอภ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์”
 • นายสุรพล สัตยารักษ์ นอภ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.หางดง จ.เชียงใหม่”
 • นายสุมิตร เกิดกล่ำ นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็น “นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์”
 • นายอำนาจ พวงสำลี นอภ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น “นอภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย”
 • นายลือชัย เจริญทรัพย์ นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น “นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี”
 • นายชัยภัค สุนทรหงส์ นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น “นอภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา”
 • นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นอภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.องครักษ์ จ.นครนายก”
 • นายพงศว์เทพ จิรสุขประเสริฐ นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น “นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง”
 • เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์ นอภ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “นอภ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี”
 • นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นอภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เป็น “นอภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร”
 • นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี นอภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็น “นอภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม”
 • นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นอภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี”
 • นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี”
 • นายธำรง เขมะรัตน์ นอภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี”
 • นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ นอภ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็น “นอภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส”
 • นายธนพล อันติมานนท์ นอภ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็น “นอภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ”
 • นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น “นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด”
 • นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี”
 • นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นอภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น “นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ”
 • นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี นอภ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็น “นอภ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร”
 • นายออมสิน สุขภิการนนท์ นอภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เป็น “นอภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร”
 • นายนิรุช ศรีสวัสดิ์ นอภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็น “นอภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี”
 • นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ นอภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น “นอภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี”
 • นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว นอภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์”
 • นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นอภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น “นอภ.บ้านนา จ.นครนายก”
 • นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี”
 • นายประทีป ศิลปเทศ นอภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็น “นอภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น”
 • นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นอภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เป็น “นอภ.ตากใบ จ.นราธิวาส”
 • นายอภิรัฐ สะมะแอ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี”
 • นายจตุพร ชนะศรี นอภ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็น “นอภ.สามโคก จ.ปทุมธานี”
 • นายชวพล พันธุมรัตน์ นอภ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็น “นอภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี”
 • นายชาญชัย กุลมงคล นอภ.สวี จ.ชุมพร เป็น “นอภ.สวี จ.ชุมพร”
 • นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น “นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น”
 • นายปัญญา นาคฉ่ำ นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์”
 • นายวชิระ อัลภาชน์ นอภ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็น “นอภ.ยะรัง จ.ปัตตานี”
 • นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นอภ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”
 • นายวุฒิพงศ์ จัตุรัตน์ นอภ.ลี้ จ.ลำพูน เป็น “นอภ.ลี้ จ.ลำพู”
 • นายณรงค์ชัย ทิพกนก นอภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์”
 • นายประทีป พิทักษ์ นอภ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เป็น “นอภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร”
 • นายวัฒนา เที้ยวพันธ์ นอภ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็น “นอภ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร”
 • นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา นอภ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์”
 • นายอภิชาติ ทิมเจริญ นอภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น “นอภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 • นายประถม ประเมินดี นอภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็น “นอภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์”
 • นายณรงค์ ไพศาลทักษิน นอภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็น “นอภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี”
 • นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นอภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็น “นอภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง”
 • นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นอภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์”
 • นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นอภ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์”
 • นายสุรชัย อุทัยรัตน์ นอภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็น “นอภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร”
 • นายสกล จันทรักษ์ นอภ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมรา”
 • นายหัสนัย จิตอารีย์ นอภ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เป็น “นอภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี”
 • นายอุทัย ลือชัย นอภ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.สารภี จ.เชียงใหม่”
 • นายกฤษณ์ อุไรรัตน์ นอภ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็น “นอภ.สิงหนคร จ.สงขลา”
 • นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นอภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น “นอภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี”
 • นายศุภวริศ เพชรกาฬ นอภ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น “นอภ.ระแงะ จ.นราธิวาส”
 • นายสมชาย พลานุเคราะห์ นอภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น “นอภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี”
 • นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นอภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.พร้าว จ.เชียงใหม่”
 • นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น “นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น”
 • นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นอภ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่”
 • นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นอภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น “นอภ.ภูเรือ จ.เลย”
 • นายประพฤทธิ์ ยูถนันท์ นอภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็น “นอภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา”
 • นายบุญฤทธิ์ งานสม นอภ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็น “นอภ.สิเกา จ.ตรัง”
 • นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นอภ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็น “นอภ.หนองหาน จ.อุดรธานี”
 • นายประกิต ตันติวาลา นอภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็น “นอภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี”
 • นายวิชชา จิรภิญญากุล นอภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็น “นอภ.สอง จ.แพร่”
 • นายวีระ เกิดศิริมงคล นอภ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็น “นอภ.ปะเหลียน จ.ตรัง”
 • นายจิตวัฒน์ วิกสิต นอภ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์”
 • นายศุภโชค สังขวณิช นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น “นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น”
 • นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ นอภ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.จอมบึง จ.ราชบุรี”
 • นายเลิศบุศย์ กองทอง นอภ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม”
 • นายประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล นอภ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็น “นอภ.อ่าวลึก จ.กระบี่”
 • นายศิลปชัย คำสวัสดิ์ นอภ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เป็น “นอภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี”
 • นายสนิท ศรีวิหค นอภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “นอภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี”
 • ว่าที่ ร.ต.ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ นอภ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เป็น “นอภ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย”
 • นายณรงค์พร ณ พัทลุง นอภ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็น “นอภ.จะนะ จ.สงขลา”
 • นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นอภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ”
 • นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ นอภ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.โพทะเล จ.พิจิตร”
 • นายรักษ์ ลี้ทรงศักดิ์ นอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น “นอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์”
 • นายทรงศักดิ์ จันทรสาขา นอภ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็น “นอภ.บ้านแพง จ.นครพนม”
 • นายสุรพันธุ์ กองวารี นอภ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น “นอภ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี”
 • นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นอภ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็น “นอภ.ท่าวังผา จ.น่าน”
 • นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร นอภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “นอภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี”
 • นายกิตติ แสงประดิษฐ นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง นอภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็น “นอภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร”
 • นายสุรชัย มณีประกร นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น “นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่”
 • นายธนา บุษปวนิช นอภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็น “นอภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี”
 • นายปรีชาวัฑฒน์ ปลอดทอง นอภ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็น “นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี”
 • นายวัฒนา พุฒิชาติ นอภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น “นอภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร”
 • นายพรชัย ถมกระจ่าง นอภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เป็น “นอภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม”
 • นางสาววรรณา กำเหนิดงาม นอภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็น “นอภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี”
 • นายแพน พรไตรศักดิ์ นอภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง รักษาราชการแทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร”
 • นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ นอภ.ดอนตูม จ.นครปฐม รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็น “นอภ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม”
 • นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้งสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์”
 • นายประเสริฐ จันทร์แยง นอภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เป็น “นอภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย”
 • นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ นอภ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “นอภ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี”
 • นายสัญญา ประเสริฐวิทย์ นอภ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เป็น “นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม”
 • นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นอภ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็น “นอภ.วังชิ้น จ.แพร่”
 • นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นอภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “นอภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์”
 • นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น “นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ”
 • นายมนิต ตั้งสกุล นอภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็น “นอภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี”
 • นายวีรัส ประเศรษโฐ หน.กลุ่มงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบศูนย์อำนวยการบริหาร จ.ชายแดนภาคใต้ เป็น “นอภ.สทิงพระ จ.สงขลา”
 • ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นอภ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็น “นอภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี”
 • ร.ท.กฤษณ์ จินตะเวช นอภ.บางเลน จ.นครปฐม เป็น “นอภ.บางเลน จ.นครปฐม”
 • นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นอภ.แม่พริก จ.ลำปาง เป็น “นอภ.เถิน จ.ลำปาง”
 • นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นอภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นอภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์”
 • นายฉลองชัย วรสิงห์ นอภ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็น “นอภ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย”
 • นายประภาส รักษาทรัพย์ นอภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็น “นอภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา”
 • นายวิสิษฎ์ พวงเพชร ผอ.กองวิชาการและแผนงานรักษาการในตำแหน่ง นอภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น “นอภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี”
 • นายสมเพชร สร้อยสระคู นอภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็น “นอภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร”
 • นายสุวิทย์ เล็กกำแหง นอภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็น “นอภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง”
 • นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง เป็น “นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์”
 • นายสุรพงษ์ สายโอภาศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็น “นอภ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด”
 • นายวิบูลย์ ปั้นศิริ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”
 • นายถาวร คงแก้ว นอภ.เชียรใหญ่ เป็น “นอภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช”
 • นายภัลลพ พิลา นอภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น “นอภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์”
 • นายบุญเติม เรณุมาศ นอภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็น “นอภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก”
 • นายมานิต อนรรฆมาศ นอภ.ตากฟ้า เป็น “นอภ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์”
 • นางสาวปาณี นาคะนาท นอภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี”
 • นายไชยันต์ ปฏิยุทธ นอภ.กระบุรี เป็น “นอภ.กระบุรี จ.ระนอง”
 • นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นอภ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็น “นอภ.ปลวกแดง จ.ระยอง”
 • ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรีบบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา”
 • นายโชคดี อมรวัฒน์ นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น “นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี”
 • นายสุรพร พร้อมมูล นอภ.ทุ่งหว้า เป็น “นอภ.ละงู จ.สตูล”
 • นายบรรลือ สง่าจิตร ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.แม่ระมาด จ.ตาก”
 • นายสุเทพ วงษ์พานิช นอภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็น “นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง”
 • นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นอภ.ดอยสะเก็ด เป็น “นอภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”
 • นายวิสิฐ ตั้งปอง นอภ.กันตัง เป็น “นอภ.กันตัง จ.ตรัง”
 • นายคมสัน เจริญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นอภ. วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.สังขะ จ.สุรินทร์”
 • นายสรธร สันทัด นอภ.พญาเม็งราย เป็น “นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย”
 • นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น “นอภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์”
 • นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็น “นอภ.พานทอง จ.ชลบุรี”
 • นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นอภ.บ้านธิ จ.ลำพูน เป็น “นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่”
 • นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี”
 • นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็น “นอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา”
 • นายสรวิศ ทำเนาว์ นอภ.พรเจริญ เป็น “นอภ.เซกา จ.บึงกาฬ”
 • นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นอภ.บางใหญ่ เป็น “นอภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี”
 • ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร นอภ.ป่าซาง เป็น “นอภ.ป่าซาง จ.ลำพูน”
 • นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นอภ.สันป่าตอง เป็น “นอภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่”
 • นายสุขสันติ์ บุณยากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลัดอำเภอ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ประทาย จ.นครราชสีมา”
 • นายสุนทร มหาวงศนันท์ นอภ.บ้านหลวง เป็น “นอภ.เวียงสา จ.น่าน”
 • นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ นอภ.วัดโป่ง เป็น “นอภ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์”
 • นายธนิต กุลสุนทร ผอ.ส่วนการข่าวสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครอง เป็น “นอภ.เมืองระนอง จ.ระนอง”
 • นายประจวบ กันธิยะ นอภ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็น “นอภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่”
 • นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นอภ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็น “นอภ.เกาะคา จ.ลำปาง”
 • ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น “นอภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี”
 • นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็น “นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ”
 • นายคณะกร เครือวรรณ นอภ.ปากชม จ.เลย เป็น “นอภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย”
 • นายล้ำ เลิศศรีมงคล นอภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น “นอภ.บางระกำ จ.พิษณุโลก”
 • นายเรวัต ประสงค์ นอภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “นอภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา”
 • นายเฉลิม รัตนเกื้อ นอภ.หนองหิน จ.เลย เป็น “นอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์”
 • นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมล นอภ.จุน จ.พะเยา เป็น “นอภ.นครไทย จ.พิษณุโลก”
 • นายวิสา ยัญญลักษณ์ นอภ.เอราวัณ จ.เลย เป็น “นอภ.บ้านดุง จ.อุดรธานี”
 • นายไกรสร กองฉลาด นอภ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เป็น “นอภ.กระนวน จ.ขอนแก่น”
 • นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น “นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย”
 • นายประพันธ์ บุญคุ้ม นอภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็น “นอภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี”
 • นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ นอภ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.คลองใหญ่ จ.ตราด”
 • นายยุทธนา นุชนารถ นอภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็น “นอภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว”
 • นายสุชัย บุตรสาระ นอภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น “นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น”
 • นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นอภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็น “นอภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู”
 • นายอุดม จันตาใหม่ นอภ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็น “นอภ.อุ้มฝาง จ.ตาก”
 • นายทิวา วัชรกาฬ นอภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็น “นอภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช”
 • พ.อ.อ.นิพันธ์ บุญหลวง นอภ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็น “นอภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา”
 • นายอนันต์ ไชยศักดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น “นอภ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์”
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 30, 2011 in ราชการ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: