RSS

เปิดโผแต่งตั้งโยกย้ายอัยการ 419 ตำแหน่ง

26 ส.ค.

คณะกรรมการอัยการมีมติเลื่อนและโยกย้ายข้าราชการอัยการรวม 419 ตำแหน่ง …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการอัยการ (กอ.) ที่มี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นประธาน มีมติเลื่อนตำแหน่งและโยกย้ายข้าราชการอัยการรวม 419 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุด 4 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 7 ตำแหน่ง อธิบดีอัยการ 54 ตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ 49 ตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย 88 ตำแหน่ง ข้าราชการอัยการระดับ 6 จำนวน 58 ตำแหน่ง อัยการระดับ 5 จำนวน 52 ตำแหน่ง อัยการระดับ 3 จำนวน 58 ตำแหน่ง และอัยการอาวุโส 49 ตำแหน่ง

โดยผู้ได้รับเลื่อนจากผู้ตรวจการอัยการ เป็น “รองอัยการสูงสุด” ประกอบด้วย

 1. นายภราดร  ศรีศุภรางค์กุล
 2. นายตระกูล  วินิจนัยภาค 
 3. นายสัตยา  อรุณธารี และ
 4. นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์

ส่วนผู้ที่ได้เลื่อนเป็น “ผู้ตรวจการอัยการ” ประกอบด้วย

 1. นายวรุจจ์พร  นิมิตกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
 2. นายชาญวิทย์  เจริญพจน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
 3. นายสมศักดิ์  สันทนาคณิต อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง
 4. นายจรัญ  ยิ้มสินสมบูรณ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
 5. นายสุวิทย์  ดิษฐแพ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
 6. นายเรวัตร  จันทร์ประเสริฐ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด และ
 7. นายพรชัย  แววงาม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย

ด้านการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ “อธิบดีอัยการ” ประกอบด้วย

 1. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
 2. นายวีรพล  ปานะบุตร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
 3. นายปรีชา  บุญเงิน อธิบดีอัยการ สำนักงานยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
 4. นายไพศาล  หิรัญสาลี อธิบดีอัยการภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการภาค 1
 5. นายวิทยา  เหลืองโรจนกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 1 เป็น อธิบดีอัยการภาค 6
 6. นายสุรศักดิ์  ด่านกิตติกุล อธิบดีอัยการภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการภาค 8
 7. นายไพรัช  กังวานสุระ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 2 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง
 8. นายนิพนธ์  วิชยาทร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7 เป็น อธิบดีอัยการภาค 7
 9. นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 10. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 11. นายวินัย  ดำรงค์มงคลกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
 12. นายกิตติ  บุศยพลากร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
 13. นายนันทศักดิ์  พูลสุข อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็น อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
 14. นายปราโมทย์  นพศิริ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 2
 15. นายสุรพล  อารีรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 9 (สงขลา) เป็นอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร
 16. นางนิภา  ยิ้มฉาย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง
 17. นายกมล  ธรรมเสรีกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 2 (ชลบุรี) เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
 18. นายชุษณะ  อำพันแสง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 3 เป็นอธิบดีอัยการภาค 3
 19. นายนิตสิต  ระเบียบธรรม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 8 เป็น อธิบดีอัยการภาค 9
 20. นายชุติชัย  สาขากร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 3 (นครราชสีมา) เป็น อธิบดีอัยการภาค 4
 21. นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 22. นายธวัชชัย  เสียงแจ้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 8
 23. นายวัฒนชัย  คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 5(เชียงใหม่) เป็นอธิบดีอัยการภาค 5
 24. นายพงศกร  จันทรศัพท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน
 25. นายขวัญชัย  ถวิลลาภ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 4 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
 26. นายสมสุข  มีวุฒิสม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 (ลพบุรี) เป็นอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 27. นางสาวเนื้อทิพย์  โกมลมาลย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 7 (กาญจนบุรี) เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7
 28. นายรัตนชัย  ชมนัยนา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 4
 29. นายพิทักษ์  ฉันทประยูร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย
 30. นายพรศักดิ์  ศรีณรงค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
 31. นายกิตติ  พรหมารัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 6 (นครสวรรค์) เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5
 32. นายวิษณุ  บุณยสมิต อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี)
 33. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วกมล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 8 (ภูเก็ต) เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด
 34. นายประนต  ผ่องแผ้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 9 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 1
 35. นายจิรศักดิ์  พรหมทอง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
 36. นางนฤมล  กีสุริยา รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 2
 37. นายเกียรติ  หรูรุ่งโรจน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 3
 38. นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง
 39. ร.ต.ท.ธานี  วุธยากร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 3
 40. นายสุรชัย  อุดมวงษ์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
 41. นายชูชัย  อักขระ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติราชการอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี)
 42. นายวิชญะ  ปุตระเศรณี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
 43. นางปิยะพันธุ์  อุดมศิลป รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1
 44. นายสุรศักดิ์  ตรีรัตน์ตระกูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
 45. นางทรงรัตน์  เย็นอุรา รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 7
 46. นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
 47. นายศิริศักดิ์  อัครปรีดี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 4
 48. นายประศาสน์  บุญญาธิการ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
 49. นายอิทธิพร  แสงประดับ รองอธิบดีอัยการภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติราชการอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี)
 50. นายพิชิต  เจริญเกียรติกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 5
 51. นายสุจิต  อ่ำพันธุ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานเขต 6
 52. นายวิชัย  ธัญญพาณิชย์ รองอธิบดีอัยการภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
 53. นายสุรเชษฐ์  ศรีกระจ่าง รองอธิบดีอัยการภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา และ
 54. นายรังสรรค์  จงสงวนดี รองอธิบดีอัยการภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 9

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 26, 2011 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: