RSS

“ยิ่งลักษณ์”นั่งหัวโต๊ะแก้น้ำท่วม

20 ส.ค.

“นายกปู”เคาะโต๊ะบูรณาการทุกหน่วยช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม ย้ำต้องรวดเร็วและดูแลชาวบ้านอย่างทั่วถึง ขรก.ภูเก็ตเบี้ยวไม่สนรับฟังการประชุม …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20 ส.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร ที่ประสบอุทกภัย และจังหวัดอื่นๆ โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นการเร่งด่วน จึงต้องดำเนินการแบบบูรณาการ การตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ จะเป็นการทำงานแบบ ONE STOP SERVICE ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาของประชาชนเร็วขึ้น พร้อมย้ำว่า พื้นที่ที่น้ำท่วมจะต้องดำเนินการดูแลให้ดีที่สุด ส่วนพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็ต้องควบคุมให้ได้

“ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นเรื่องการหาพื้นที่รับน้ำ และระบายน้ำเพิ่มเติม รวมถึงทำกำแพงกั้นน้ำ ให้ตั้งงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมที่จะใช้ในการสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่น้ำขัง และขอให้กรมชลประทานพิจารณารับผิดชอบเรื่องการทำแก้มลิง เพื่อไม่ให้ผลกระทบเวลาที่น้ำจะไหลเข้ามาในภาคกลาง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยสูตร2P2R คือ

 1. preparation ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. Response ทุกหน่วยงานต้องตอบสนองต่อคำสั่งการอย่างรวดเร็ว
 3. Recovery ให้ทุกหน่วยงานดูแล ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
 4. Prevention ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตึน้ำท่วมขึ้น พร้อมทั้งตั้งวอร์รูมรัยมือและแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ one stop service ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยที่ได้เสนอตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 4 ศูนย์ใน 4 ภูมิภาค”

โดยทั้ง 4 ด้าน จะใช้นำร่องที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็น “บางระกำโมเดล” ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมไปยังทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงไอซีทีเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์ดังกล่าวจะจัดตั้งที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ในภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน แยกการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วนตามความรุนแรง คือศูนย์ประสานงานการจัดการสาธารณภัย มีหน้าที่ระดมความช่วยเหลือถึงพื้นที่ประสบภัยรวดเร็ว และส่วนที่ 2 คือศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า มีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ สั่งการแก้ไขปัญหาโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการอำนวยการเหตุการณ์

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) ได้มีการร่วมประชุมรับทราบนโยบายและข้อสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 2/2554 โดยรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แต่จากการสั่งเกตุพบว่ามีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนที่เข้ารับฟัง และส่วนใหญ่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างมารับฟังแทน เสมือนไม่ให้ความสำคัญต่อการประชุมดังกล่าวทั้งๆ ที่เป็นการประชุมครั้งแรกกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย

สำหรับรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. นายนิวิทย์  อรุณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต)
 2. นายสุธี  ศิริอนันต์  (แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต)
 3. นายศุภชัย  โพชนุกูล  นายอำเภอเมืองภูเก็ต
 4. นายขันตี  ศิลปะ  นายอำเภอกะทู้
 5. นายเจริญ  พุ่มผะกา  (แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต)
 6. นาภูซิสส์  ปิดดำ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
 7. นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
 8. นายวีระวัฒน์ ซื่อเพราะ  (แทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต)
 9. นายมงคล  เต็มรัตน์  (แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต)
 10. นายประเจียด  อักษรธรรมกุล  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
 11. นายชัยพร  พัฒนรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 12. นางสาวคณาธิป  สุขเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 13. นายพิชัย  เวชรังษี  (แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค)
 14. นายประสูติ  เรืองจิรัษเฐียร  (แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 15. นายพิชิต  บุญรอด  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 16. นายสมบัติ พวงสมบัติ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังปิดการประชุม ข้าราชการหลายคนต่างวิพากษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า ทึ่งในความรู้ความสามารถของนายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งจะเข้าสู่งานทางการเมืองได้ไม่นาน แต่กลับมีความรอบรู้ และเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถสั่งการต่างๆ ได้ดีกว่านักการเมืองที่ผ่านมาหลายคน …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 20, 2011 in การเมือง, ราชการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: