RSS

ระดมความเห็นทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

02 ส.ค.

This slideshow requires JavaScript.

จังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี หวังระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนมาปรับแผนให้ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต …

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (2 ส.ค.) ที่ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ.2553-2556 และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553-2556 จากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมีความสมบูรณ์ชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและปัญหาความต้องการในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนและแกนนำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชัยพร พัฒนรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ได้กำหนดการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการจัดทำงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

นอกจานี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำหนดให้จังหวัดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดก่อนที่จะเริ่มต้นจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งตามกรอบปฎิทินการดำเนินงานได้กำหนดแล้วเสร็จ และนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดได้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย สอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่แผนชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้รับการจัดสรร จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 174,398,200 บาท
  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 150,050,598 บาท
  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 126,180,300 บาท และ
  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 119,720,400 บาท

ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมงบประมาณที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเสนอโครงการของส่วนราชการที่ไม่สอดคล้องและสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งกรอบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.น.จ.กำหนดส่งผลให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดขาดคุณภาพ งบประมาณถูกปรับลดลง นายชัยพร กล่าว …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 2, 2011 in ราชการ

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: