RSS

อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบพัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว

26 เม.ย.

อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หวังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว …

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (26 เม.ย.)  นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน/ผู้บริหาร รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2554  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ  ลีลาสุธานนท์  ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  นายชัยวัฒน์  แซ่ตัน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ หรือผู้บริหารในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บัญญัติ  บุญญา  วิทยากรและที่ปรึกษาประจำสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายประเสริฐ  มนต์ประสิทธิ์  ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดอบรมสัมมนาตามโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ประสงค์ให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง  อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2  ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16-17  พฤศจิกายน 2553

นอกจากนี้การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ฝึกทักษะ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ซึ่งนอกจากผู้บริหารฝ่ายบุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แล้ว ผู้บริหารในฝ่ายงานอื่นก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนงานของตน และสามารถทำงานร่วมกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้  อันจะส่งผลให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายแห่งการให้บริการที่ดีที่สุด และสามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและยืนอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวโลก

ทั้งนี้จึงขอขอบคุณท่านนายกฯ และ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมสัมมนาให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน บริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทางด้าน นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์  นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝึกทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารในฝ่ายอื่นนอกจากฝ่ายงานบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และให้เกิดความเข้าใจในบทบาทที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนงานของตน และสามารถทำงานร่วมกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ อันจะส่งผลให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายแห่งการให้บริการที่ดีที่สุด และสามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและยืนอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวโลก

จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการบริการที่ดีงามเป็นจุดขายที่มีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องได้รับการบริการที่ดี เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ในตลาดท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่าหันกลับมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ซึ่งบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการให้บริการและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว แต่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่การบริหารจัดการที่ดีของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย ขอขอบคุณวิทยากร  ผู้จัดการฝึกอบรม  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการการจัดฝึกอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการที่จะนำความรู้  ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว …

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: