RSS

กกต.เคาะเขตเลือกตั้งรอบแรก 27 จังหวัด

21 เม.ย.

กกต.เห็นชอบการแบ่งเขตเลือกตั้งรอบแรกแล้ว 27 จังหวัด ครอบคลุม 117 ส.ส. อุบลราชธานีมากสุด 11 เขต น้อยสุด 2 เขต ส่วน “ภูเก็ต” ยังรอลุ้น หลังมีการยื่นคัดค้าน …

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบแรก จำนวน 27 จังหวัด มีจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 117 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จังหวัดแพร่ มี ส.ส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ และเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

2. จังหวัดลำพูน มีส.ส 2 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

3. จังหวัดพะเยา มีส.ส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

4. จังหวัดตาก มีส.ส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

5. จังหวัดสมุทรปราการ มี ส.ส. 7 คน แบ่งเป็น 7 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 2 อำเภอ

6. จังหวัดนครปฐม มีส.ส. 5 คน แบ่งเป็น 5 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 มี 1 อำเภอ

7. จังหวัดสุพรรณบุรี มีส.ส. 5 คน แบ่งเป็น 5 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

8. จังหวัดราชบุรี มีสส. 5 คน แบ่งเป็น 5 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

9. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสส. 4 คน แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

10. จังหวัดอุบลราชธานี มีสส. 11 คน แบ่งเป็น 11 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 11 มี 1 อำเภอ

11. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี สส. 5 คน แบ่งเป็น 5 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 มี 5 อำเภอ

12. จังหวัดอ่างทอง มี สส. 2 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

13. จังหวัดจันทบุรี มี สส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

14. จังหวัดสระแก้ว มี สส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

15. จังหวัดนนทบุรี มี สส. 6 คน แบ่งเป็น 6 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย 2 อำเภอ

16. จังหวัดสุโขทัย มี สส. 4 คน แบ่งเป็น 4 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบ 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

17. จังหวัดร้อยเอ็ด มี สส. 8 คน แบ่งเป็น 8 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

18. จังหวัดนครศรีธรรมราช มี สส.9 คน แบ่งออกเป็น 9 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

19. จังหวัดพัทลุง มี สส. 3 คน แบ่งเป็น 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

20. จังหวัดนราธิวาส มีสส. 4คน แบ่งเป็น4เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

21. จังหวัดสตูล มี ส.ส. 2 คน แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

22. จังหวัดหนองบัวลำภู มี ส.ส. 3 คน แบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

23. จังหวัดเลย มี ส.ส. 4 คน แบ่งออกเป็น 4 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

24. จังหวัดมุกดาหาร มี ส.ส. 2 คน แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

25. จังหวัดอำนาจเจริญ มี ส.ส. 2 คน แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

26. จังหวัดสกลนคร มี ส.ส. 7 คน แบ่งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย 4 เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 4 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย 2 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 3 อำเภอ

27. จังหวัดอุทัยธานี มี ส.ส. 2 คน แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 5 อำเภอ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 อำเภอ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ กกต.ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ รวมถึงจังหวัดภูเก็ตที่มีการร้องคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่เชื่อว่ามีการล็อกสเป็คเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองบางพรรค …

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 21, 2011 in การเมือง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: