RSS

“วิชัย ไพรสงบ”ได้รับเลือกเป็น ส.ว.แต่งตั้ง

12 เม.ย.

อดีตผู้ว่าฯภูเก็ต “วิชัย ไพรสงบ” ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหาภาครัฐ ยืนยันพร้อมทำหน้าที่และจะผลักดันการพัฒนาเกาะภูเก็ต …

วันนี้ (12 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมพิจารณารับรองรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.สรรหาทั้ง 73 คน จาก 5 ภาค โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.หนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ได้แสดงซองเอกสารสีน้ำตาลบรรจุรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่มีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา ให้กับ กกต.ทั้ง 4 คน เจ้าหน้าที่ กกต.และสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้ไปบันทึกภาพก่อนการเริ่มประชุม

ทั้งนี้ นายอภิชาต ยืนยันว่า คณะกรรมการสรรหาได้ระมัดระวังเป็นอย่างดี ไม่ให้รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 73 คนรั่วไหลออกไปก่อนที่จะมีการประกาศรับรองจาก กกต.โดยคณะกรรมการสรรหาได้นำรายชื่อใส่ซองปิดผนึกอย่างหนาแน่น และ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ได้ลงลายมือชื่อกำกับร่วมกับตน หลังการประชุม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต.แถลงว่า กกต.มีมติประกาศผลการสรรหา และแจ้งประกาศผลการสรรหาไปยังประธานวุฒิสภาโดยผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.สรรหาทั้ง 73 คน ประกอบด้วย

ภาควิชาการ จำนวน 14 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล จาก มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายคำนูณ สิทธิสมาน จาก มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
3. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
4. พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ จาก เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ศ.เกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณสมภพ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายถาวร ลีนุตพงษ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ จาก สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
9. นายปรเทพ สุจริตกุล จาก สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ
10. นายพิเชต สุนทรพิพิธ จาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
11. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ จาก สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
12. รศ.วิชุดา รัตนเพียร จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
13. นายวิทวัส บุญญสถิต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
14. ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล จาก สถาบันพระปกเกล้า

ภาครัฐ จำนวน 14 คน ได้แก่
1. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง จาก กองทัพอากาศ
2. พล.อ.ชูชาติ สุขสงวน จาก สำนักงาน กสทช.
3. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร จาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน
4. นายประจิตต์ โรจนพฤกษ์ จาก กรมสารนิเทศ
5. นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา จาก เทศบาลตำบลขุนทัดเพ็ง
6. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช จาก จ.ร้อยเอ็ด
7. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ จาก กรมบัญชีกลาง
8. นายพิสิฐ เกตุผาสุก จาก จ.ชลบุรี
9. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ จาก กระทรวงกลาโหม
10. นายวิชัย ไพรสงบ จาก จ.ภูเก็ต
11. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม จาก สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
12. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ จาก จ.นครราชสีมา
13. นายสมพล พันธุ์มณี จาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ และ
14. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคเอกชน จำนวน 15 คน ได้แก่
1. นายธวัช บวรวณิชยกูร จาก สมาคมอัสสัมชัญ
2. นายธีระ สุวรรณกุล จาก มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
3. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน จาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยง จ.เพชรบูรณ์
4. นายบุญชัย โชควัฒนา จาก หอการค้าไทย
5. นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์ จาก หอการค้าไทย-ไนจีเรีย
6. ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง จาก หอการค้า จ.อุบลราชธานี
8. นางยุวดี นิ่มสมบุญ จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นายวัชระ ตันตรานนท์ จาก สมาคมการค้าและอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่-ลำพูน
10. นายวันชัย สอนศิริ จาก มูลนิธิร่มฉัตร
11. นายวิบูลย์ คูหิรัญ จาก มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
12. พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา จาก สมาคมไทยซิกข์-รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย)
13. ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์ จาก มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงติ๊ง
14. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย จาก มูลนิธิเจ้าพระยามหิธร และ
15. น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบุญ จาก สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

ภาควิชาชีพ จำนวน 15 คน ได้แก่
1. นางกีระณา สุมาวงศ์ จาก สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ จาก สมาคมปศุสัตว์ไทย
3. นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายตวง อันทะไชย จาก สมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา
5. รศ.ทัศนา บุญทอง จาก สภาการพยาบาล
6. รศ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ จาก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ จาก สมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
8. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ จาก สมาคมการประมงสมุทรสาคร
9. นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ จาก แพทยสภา
10. พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ จาก มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
11. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ จาก สมาคมประมงระยอง
12. นายสมชาย แสวงการ จาก มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์
13. นายสัก กอแสงเรือง จาก สภาทนายความ
14. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ จาก อรุณ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย และ
15. นายอนุรักษ์ นิยมเวช จาก มูลนิธิสหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย

ภาคอื่น จำนวน ได้แก่ 15 คน
1. พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ จาก สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
2. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
3. นายธานี อ่อนละเอียด จาก มูลนิธิฟ้าธรรมทาน (ฮั่วหกเซี้ยงตึ้ง)
4. นายประสงค์ นุรักษ์ จาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
6. พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ จาก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นายมณเฑียร บุญตัน จาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
9. พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี จาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิลัย
10. พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ จาก สมาคมชาวฉะเชิงเทรา
11. นายศรีสุข รุ่งวิสัย จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
12. พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก จาก สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย
13. นายสมัคร เชาวภานันท์ จาก สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นายสุธรรม พันธุศักดิ์ จาก มูลนิธิอาจารย์กอง วิสุทธารมย์เพื่อกิจการลูกเสือ และ
15. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ จาก มูลนิธิมิตราทร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังได้รับทราบว่า นายวิชัย ไพรสงบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิวุฒิสภาในครั้งนี้ด้วย จึงได้โทรศัพท์สอบถามเจ้าตัว ซึ่งได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ก็ต้องยอมรับว่าเหนือความคาดหมาย แต่ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับตน สำหรับตนนั้นจะเดินทางไปรายงานตัวในวันพรุ่งนี้ (13 เม.ย) ซึ่งในการทำหน้าที่นั้นตนจะพยายามเข้าไปผลักดันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน เพราะที่ผ่านมาในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้น ตนได้เห็นแล้วว่า ภาครัฐยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตน้อยมาก ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามตนก็ขอขอบคุณชาวภูเก็ตทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมา …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 12, 2011 in การเมือง

 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: