RSS

ค้านโยกย้าย หน.พิพิธภัณฑ์ถลาง

05 มี.ค.

กรรมการสืบสานตำนานเมืองภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องยื่นหนังสือเปิดผนึกร้องขอความเป็นธรรม กรณีที่อธิบดีกรมศิลปากรสั่งย้ายหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง…

เมื่อเวลาประมาณ 11.00น. วันนี้ (5 มี.ค.) นายจุฑา ประทีป ณ ถลาง กรรมการสืบสานตำนานเมืองภูเก็ตพร้อมด้วย นายพัฒน์ จันทร์แก้ว, นายชยต วิสารทพงศ์ และตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต พังงา และชาวไทยใหม่จังหวัดภูเก็ตและอันดามัน ประมาณ 15 คน ได้มาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ พร้อมกับถือป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมและยื่นหนังสือเปิดผนึกเรื่อง”ขอให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการย้ายนางสาวอัจจิมา หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางจังหวัดภูเก็ตและตอบข้อซักถามประชาชน” ที่เรียนถึงอธิบดีกรมศิลปากร โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ

นายจุฑา ประทีป ณ ถลาง กรรมการสืบสานตำนานเมืองภูเก็ตกล่าวว่า ตามคำสั่งกรมศิลปากรที่ 59/2554 เรื่องย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554 ราย นางสาวอัจจิมา หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางจังหวัดภูเก็ต และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยอ้างเหตุผลการย้ายเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ในเรื่องนี้ จึงมีคำถามต่อ นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรว่า นางสาวอัจจิมา หนูคง บริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ขาดตกบกพร่องหรือขาดและไร้ประสิทธิภาพอย่างไร ในช่วงที่ผ่านมามีการประเมินผลงานข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2554 มาตรา 6 (7) นอกจากนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินด้วย

กรรมการสืบสานตำนานเมืองภูเก็ตกล่าวว่า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็นบุคลากรที่สำคัญต่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่เคยมีหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง คนอื่นปฏิบัติได้เช่นนี้มาก่อน นอกจากนี้การโยกย้ายในครั้งนี้ เห็นความผิดปกติว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือโยกย้ายนอกฤดูกาลเพราะทั่วประเทศ มีเพียง 2ตำแหน่งเท่านั้น คือ นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ให้มาดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ทั้งที่มีเงินเดือนเพียง 13,610 บาท ส่วนนางสาวอัจจิมา หนู คง ได้รับเงินเดือนสูงถึง 29,620บาท และมีประสบการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีและล่าสุดมีทั้งโครงการปรับปรุงหรือขยายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  โครงการบ้านชาวไทยใหม่ และที่สำคัญ มีส่วนร่วมติดต่อประสานงานและผลักดันโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น ประมาณ 26 ล้านบาท

“การโยกย้ายนางสาวอัจจิมา หนูคง โดยไม่มีความเป็นธรรม ในครั้งนี้ ทางกรรมการสืบสานตำนานเมืองภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา และทุกจังหวัดในอันดามัน จะเคลื่อนไหว ต่อสู้และตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล ของการแต่งตั้งโยกย้ายต่อไป และอธิบดีกรมศิลปากร อาจจะอยู่ในข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 157 และผู้เกี่ยวข้องกำลังจะพิจารณาฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป เพราะใช้คำสั่งที่ขัดต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่ของจังหวัดภูเก็ตและไม่สอดคล้องต่อกลุ่มประชาชน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ เพราะมีส่วนทำให้โครงการสำคัญต่างๆ ขาดตอนและผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่ ยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใดๆ” นายจุฑากล่าว และว่า อยากจะเรียกร้องให้อธิบดีกรมศิลปากรตอบคำถามของกลุ่มประชาชน ภายใน 15 วัน และหลังจากนี้ จะไม่หยุดนิ่ง เพราะจะร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

ทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร เรื่องการย้ายข้าราชการ ราย นางสาวอัจจิมา หนูคง ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์  ประเภทวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวอัจจิมา หนูคง เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชน ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดภูเก็ตมากถึง 20 แห่ง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้จัดทำโครงการสืบสานตำนานเมือง เพื่อเป็นหลักสูตรประกอบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประการสำคัญคือจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ดำเนินโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองถลาง และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2554 และโครงการนี้กำลังดำเนินไปด้วยดี  แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์หากนางสาวอัจจิมา หนูคง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้อธิบดีกรมศิลปากรแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมที่จังหวัดภูเก็ตจนกว่างานจะแล้วเสร็จ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 ปี

“จังหวัดส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์แต่ไม่ทราบว่า หนังสือฉบับดังกล่าวนี้ ไปตกอยู่ที่ใด ทำให้จังหวัดภูเก็ต ยังไม่ได้รับคำตอบจนถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ และขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ในช่วงที่ผ่านมาการทำงานร่วมกับนางสาวอัจจิมา หนูคง ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและงานด้านประวัติศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน และมีทักษะและความสามารถ ที่จะติดต่อประสานงาน ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เป็นไปด้วยดี ทำให้แผนงานโครงการทุกอย่างมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน  การโยกย้ายครั้งนี้ มีผลกระทบต่อโครงการที่คั่งค้างอยู่อย่างแน่นอน” นายตรี กล่าวและว่า อย่างไรก็ดี จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 คน ที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ตลอดจนให้หารือกับนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดต่อไป …

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 5, 2011 in ราชการ

 

One response to “ค้านโยกย้าย หน.พิพิธภัณฑ์ถลาง

  1. ไม่ขอออกนาม

    มิถุนายน 5, 2011 at 10:51 AM

    การโยกย้ายห้วหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดแล้ว “ดีใจจังเวรกรรมมีจริง” และตามทันเร็ว

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: